رو به نجف گو به علی ای صبا

شاه فهد گشته یزید و دغا

حاجی ایرانی دور از وطن

گشته شهید از ستم اشقیا

جسم شریفش شده آماج تیر

در حرم خانه امن خدا

روی یزید گشته سفید از فهد

خانه حق گشته چو کرب و بلا

زین همه درد و ستم و جور کین

شکوه نمده به خدا مصطفی

گشته پریشان به نجف فاطمه

زینب کبری شده غرق عزا

نسل لرستان همه از خاص وعام

غرق تاثر شده زین ماجرا

کاظم از این فاجعه جان گداز

گشته به درد به الم مبتلا

 

شاعر: حبیب نیکنامارسال دیدگاه